5-02-2559 กำหนดการลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559    
5-02-2559 ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น ป.1    
5-02-2559 ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น ป.2   
5-02-2559 ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น ป.3    
5-02-2559 ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น ป.4    
5-02-2559 ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น ป.5    
5-02-2559 ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น ป.6