อบรมเชิงปฏิบัติการ สะเต็มศึกษา

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2017 ข่าวโดย แอดมิน โรงเรียน

การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ตามแนวทางของ สสวท. ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงเรียนปรีชานุศาสน์

แบ่งปัน