: contact@School.pn.ac.th@gmail.com : 038277703-5
หน้าแรก

หน้าแรก

ปรีชานุศาสน์ Next generation

เข้าระบบ EPS ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ EPS

เข้าสู่ระบบ LMS การเรียนออนไลน์ ปรีชานุศาสน์ Next generation

วิสัยทัศน์โรงเรียนปรีชานุศาสน์

อัตลักษณ์การศึกษาเด่น เป็นโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก มุ่งสัมฤทธิ์ผลแบบองค์รวม

นักเรียนระดับปฐมวัย

ปีการศึกษา 2564

นักเรียนระดับประถมศึกษา

ปีการศึกษา 2564

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปีการศึกษา 2564

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา 2564