: contact@School.pn.ac.th@gmail.com : 038277703-5
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทย์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทย์

วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียน อัตลักษณ์การศึกษาเด่น เป็นโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก มุ่งสัมฤทธิ์ผลแบบองค์รวม

คำอธิบายวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์การศึกษาเด่นเป็นโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิกหมายถึง เป็นสถานศึกษาที่แสดงถึงลักษณะการดำเนินงานตามหลักการศึกษาคาทอลิกด้วยการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักปรัชญาปรัชญา ที่เป็นลักษณะเฉพาะ (อัตลักษณ์) ของตนเอง (CatholicPhilosophy,CatholicIdentity) มีคุณภาพตามมาตรฐานคาทอลิก (Catholic Standard School) สอดคล้องกับหลักการบริหารการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่ง พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้เรียนให้เจริญก้าวหน้าครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และสติปัญญา พัฒนาผู้เรียนและบุคลากร เป็นรายบุคคลให้สามารถบรรลุถึงความ ดีงามของมนุษย์ (Human Good) ตามหลักคริสตศาสนธรรม มีคุณลักษณะ(อุปนิสัย) อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกตามคุณค่าพระวรสาร (Gospel Value) มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ก่อให้เกิดความกระจ่างของความรู้ด้วยการบูรณาการวัฒนธรรม แสงสว่างแห่งความเชื่อและชีวิต สร้างบรรยากาศของการประกาศข่าวดีด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษา (ครอบครัว/สังคม/ชุมชนศาสนา) ในมิติด้านศาสนา และความเชื่อ เทียบ Gravissimum Educationis (การศึกษาแบบคริสต์) Catholic School (โรงเรียนคาทอลิก) The Catholic School on the Threshold of the Third Millennum (โรงเรียนคาทอลิกสู่สหัสวรรษที่สาม)

มุ่งสัมฤทธิ์ผลแบบองค์รวม หมายถึง เป็นองค์กร/สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ (Achievement) การปฏิบัติตามพันธกิจแบบครอบคลุม ครบทุกด้านโดยเน้นความสัมพันธ์ของทุกมิติอย่างสมดุล อาศัยหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษาและบุคลากรทุกระดับ

หมายเหตุ มาตรฐานการศึกษา หมายถึง มาตรฐานคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน (สพฐ.) และการประเมินภายนอก (สมศ.) ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา/กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก หมายถึง มาตรฐานคุณภาพด้านบริหารจัดการ ด้านผู้เรียน ด้านครู ด้านสภาพแวดล้อมบรรยากาศการประกาศข่าวดีและด้านชุมชนการศึกษา ตามหลักปรัชญาและเป้าหมายการจัดการศึกษาคาทอลิก

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก (Catholic Standard School) และหลักการบริหารตามมาตรฐาน

2. พัฒนาหลักสูตร/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการจัดการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานการศึกษา

3. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะนิสัย ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (คุณค่าพระวรสาร : Gospel Value)

และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ด้านครูและด้านผู้บริหาร)

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะนิสัยตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (คุณค่าพระวรสาร : Gospel Value) และมีคุณภาพตามมาตฐานการศึกษา

5. พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษา (ชุมชนศาสนา/ครอบครัว/สังคม) ในมิติด้านศาสนาและความเชื่อ

และมิติคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ทางการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic)

ปฏิบัติตามพันธกิจแบบครอบคลุมครบทุกด้านโดยเน้นความสัมพันธ์ของทุกมิติอย่างสมดุล โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษาและบุคคล

เป้าหมายกลยุทธ์

1. มีระบบและกลไกการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาคาทอลิก (Catholic Standard School) และมาตรฐานการศึกษา

2. มีคุณภาพตามนโยบายหรือเป้าหมายการจัดการศึกษาคาทอลิกตามที่สังฆมณฑลกำหนด (แผนอภิบาล ด้านการศึกษาอบรมสังฆมณฑลจันทบุรี)

3. มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

5. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักการการจัดการศึกษาคาทอลิก และตามมาตรฐานการศึกษา

6. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักการจัดการศึกษาแบบคริสต์และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

(การพัฒนาหลักสูตร รวมความหมายถึง การสร้างหลักสูตร/กระบวนการเรียนการสอน/การวัดประเมินผล)

7. มีหลักสูตรระดับสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานการศึกษา

8. มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพบุคลากรตามหลักการการจัดการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานวิชาชีพครู (ครูและผู้บริหาร)

9. บุคลากรมีคุณภาพตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานวิชาชีพ (ครูและผู้บริหาร)

10. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สามารถนำไปปฏิบัติได้

11. มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักการการศึกษาคาทอลิกและตามมาตรฐานการศึกษา

12.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

13. มีการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย

14. มีระบบและกลไกการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษา (ชุมชนศาสนา/ครอบครัว/สังคม) ตาม หลักการการศึกษาคาทอลิก และมาตรฐานการศึกษา

15. มีกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ

16. มีชุมชนการศึกษาที่มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

17. มีบรรยากาศการประกาศข่าวดีในองค์กร/สถานศึกษา

18. มีระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์คุณภาพ (Achievement) สถานศึกษาแบบองค์รวม (Holistic)

19. มีผลสัมฤทธิ์คุณภาพ (Achievement) สถานศึกษา ที่เป็นเอกภาพ (Unity and Solidarity) ในระดับโรงเรียนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษาและบุคลากรทุกระดับ