: contact@School.pn.ac.th@gmail.com : 038277703-5

การอบรบคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เรื่องความซื่อสัตย์

วันที่ 5 กันยายน 2562