: contact@School.pn.ac.th@gmail.com : 038277703-5

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน

ปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันจันทร์ที่ 23 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ณ สนามโรงเรียนปรีชานุศาสน์