: contact@School.pn.ac.th@gmail.com : 038277703-5

กิจกรรม Learn English for everyday conversation

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี