: contact@School.pn.ac.th@gmail.com : 038277703-5

ค่ายสะเต็มศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

โครงการสะเต็มศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารมารีอา