: contact@School.pn.ac.th@gmail.com : 038277703-5

ภาพบรรยากาศการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้น ป.6

โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 2 กันยายน 2562