: contact@School.pn.ac.th@gmail.com : 038277703-5

เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประเทศ

กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ เป็นตัวแทน “จังหวัดชลบุรี”