: contact@School.pn.ac.th@gmail.com : 038277703-5

แปรอักษรภาพเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ อำเภอเมือง ชลบุรี