: contact@School.pn.ac.th@gmail.com : 038277703-5

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

ตัวแทนคุณครูและนักเรียน

เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี