: contact@School.pn.ac.th@gmail.com : 038277703-5

กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ

ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2563
ณ สนามโรงเรียนปรีชานุศาสน์