: contact@School.pn.ac.th@gmail.com : 038277703-5
ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียน

บาทหลวงประสาน พงษ์ศิริพัฒน์

ผู้แทนรับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

ซิสเตอร์วันเพ็ญ ไชยเผือก

ผู้อำนวยการ

นางวิไลวรรณ อาจวารินทร์

รองผู้อำนวยการ