การนิเทศโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561

โดย คณะกรรมการนิเทศ กลุ่มที่ 1

  1. นางสาวสุทธิรักษ์ พ้นภัยพาล ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  2. นายญาณภัทร ทองคูณ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

แบ่งปัน