โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

ปีงบประมาณ 2561

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

26-28 พฤษภาคม 2561

ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา สช.27

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ชลบุรี

แบ่งปัน