มอบเกียรติบัตร

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

แก่นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์

เก็บเงินได้และนำส่งคืนเจ้าของ

แบ่งปัน