กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

“การก้าวเข้าสู่วัยรุ่นอย่างรู้เท่าทันสังคมปัจจุบัน”

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

วิทยากร : บาทหลวงประธาน ตันเจริญ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยศรีราชา

แบ่งปัน