กิจกรรมค่ายพักแรม

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2019 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

ณ ศูนย์การเรียนรู้ สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง ชลบุรี

แบ่งปัน