กิจกรรมค่ายพักแรม

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ณ ศูนย์การเรียนรู้ สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง ชลบุรี

แบ่งปัน