กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2019 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารีระดับจังหวัด วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

แบ่งปัน