แข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 69

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2019 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69

ประจำปีการศึกษา 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562

ผลการแข่งขัน "คัดลายมือสื่อภาษาไทย" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กหญิงรสิตา สกุลลักษณ์

ได้รับเกียรติบัตร ระดับ "เหรียญทองแดง"

ครูผู้ฝึกซ้อม : คุณครูลัดดา แป้นบางนา

แบ่งปัน