ประกาศ

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2020 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบ ดังนี้

  • งด เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 16 มี.ค. - 10 เม.ย. 63

  • รับเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อนคืน วันประกาศผลสอบ ซื้อหนังสือเรียน ซื้อเสื้อผ้า และชำระค่าธรรมเนียมการเรียนของปีการศึกษา 2563

  • นักเรียนเข้าใหม่ รับเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อนคืน ในวันเปิดภาคเรียน( 1 ก.ค. 63)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

แบ่งปัน