หลักสูตรโรงเรียนปรีชานุศาสน์ พุทธศักราช ๒๕๕๒

ตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระดับปฐมวัยปีที่ ๑ - ๓

img

หลักสูตรโรงเรียนปรีชานุศาสน์ พุทธศักราช ๒๕๕๒

ตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑

img

หลักสูตรโรงเรียนปรีชานุศาสน์ พุทธศักราช ๒๕๕๒

ตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๒

img

หลักสูตรโรงเรียนปรีชานุศาสน์ พุทธศักราช ๒๕๕๒

ตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓

img

หลักสูตรโรงเรียนปรีชานุศาสน์ พุทธศักราช ๒๕๕๒

ตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔

img

หลักสูตรโรงเรียนปรีชานุศาสน์ พุทธศักราช ๒๕๕๒

ตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๒

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕

img

หลักสูตรโรงเรียนปรีชานุศาสน์ พุทธศักราช ๒๕๕๒

ตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖

img

หลักสูตรโรงเรียนปรีชานุศาสน์ พุทธศักราช ๒๕๕๒

ตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑

img

หลักสูตรโรงเรียนปรีชานุศาสน์ พุทธศักราช ๒๕๕๒

ตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒

img

หลักสูตรโรงเรียนปรีชานุศาสน์ พุทธศักราช ๒๕๕๒

ตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓

img