ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน ประกอบด้วย ช่อดอกและใบไม้ล้อมรอบโล่อักษรย่อชื่อโรงเรียน “ป.น.” มีรวงข้าวอยู่เหนืออักษรย่อ “ป.น.” พร้อมด้วยแผ่นป้ายเขียนคำว่า “ความดี ศักดิ์ศรี สัจจะ” เป็นฐานรองรับ ซึ่งมีความหมายดังนี้

รวงข้าว หมายถึง ความเจริญงอกงาม ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ตัวอักษร "ป.น." อยู่ตรงกลางาง คือ อักษรย่อของ "ปรีชานุศาสน์"

ข้อความ "ความดี ศักดิ์ศรี สัจจะ" คือ ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนียน

ช่อดอกและใบ หมายถึง การรวมพลังของทางโรงเรียนและผู้ปกครอง เพื่อโอบอุ้มและเป็นพลังอันเข้มแข็งค้ำจุนนักเรียนสืบไป

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นมะขามาม หมายถึง "ความมั่นคง แข็งแกร่ง ร่มรื่น" และส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ

img