ปรัชญา คติพจน์ คำขวัญ

ปรัชญา

ความดี ศักดิ์ศรี สัจจะ

คำขวัญ

ประพฤติดี มีปัญญา พัฒนาจิตใจ

คติพจน์

คุณธรรมเลิศล้ำ ก้าวนำวิชาการ สืบสานจิตสาธารณะ

img