ปรัชญา คติพจน์ คำขวัญ

ปรัชญา

ความดี ศักดิ์ศรี สัจจะ

คติพจน์

คุณธรรมเลิศล้ำ ก้าวนำวิชาการ สืบสานจิตสาธารณะ

คำขวัญ

ประพฤติดี มีปัญญา พัฒนาจิตใจ

img