บุคลากรครู

img

นางวิไลวรรณ อาจวารินทร์

รองผู้อํานวยการ

img

นางสาวิตรี องค์อินทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

img

นางสาวประนอม คูเอิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน

img

นายณรงค์ฤทธิ์ อินคุณา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน

img

นางสาวกิตติมา บุญช่วย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการกิจการนักเรียน

img

นางสาวดารารวดี สุขดารา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม

img

นางสุวรรณี กู้ชาติ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ สำนักงาน