: contact@School.pn.ac.th@gmail.com : 038277703-5
หน้าแรก

หน้าแรก

บาทหลวง ประสาน พงษ์ศิริพัฒน์

ผู้แทนใบอนุญาต / ผู้จัดการ

ซิสเตอร์วันเพ็ญ ไชยเผือก

ผู้อำนวยการ

วิสัยทัศน์โรงเรียนปรีชานุศาสน์

อัตลักษณ์การศึกษาเด่น เป็นโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก มุ่งสัมฤทธิ์ผลแบบองค์รวม

ปรีชานุศาสน์ Next generation

เข้าระบบ EPS ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ EPS

เข้าสู่ระบบ LMS การเรียนออนไลน์ ปรีชานุศาสน์ Next generation