ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ผลคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2563

            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas